Стендові доповіді 2017

Стендові доповіді

1.   Біохімічні методи, сенсорні і тест-системи

 

1.    

Ника Камнева

Влияние галогенидов тетраалкиламмония на аналитические свойства универсальной кислотно-основной индикаторной бумаги

2.    

Людмила Гудзенко

Экспресс-тест для определения общей жёсткости воды

3.    

Людмила Гудзенко

Выбор носителя и условий для изготовления индикаторной бумаги на активный хлор

4.    

Ірина Ящук

Візуально-тестове визначення магнію

5.    

Єлизавета Костенко

Моніторинг нітратів у плодоовочевій продукції врожаю 2017 року

6.    

Ярослав Базель

Спектрофотометричне визначення сумарного йоду у харчових продуктах, питних і мінеральних водах

7.    

Анастасія Ковалик

Сенсор для визначення гідроген пероксиду на основі електродів з оксидів індію та стануму, модифікованих MnO2

8.    

Тамара Бланк

Review of modern sensors for the detection of water content in organic solvents

9.    

Олена Ковальська

Novel luminol-based chemiluminescence method for detecting acetylcholine

10.        

Костянтин Бєліков

Review of modern sensors for the detection of water content in organic solvents

 

2.   Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу

 

1.    

Валерий Сабко

Количественное определение рамиприла и рамиприлата в плазме крови человека с помощью УЭЖХ-МС/МС метода

2.    

Валентина Левчик

Мікроекстракційні системи для вилучення парабенів

3.    

Юлія Мазна

Іонохроматографічне визначення бромідів у йодованих водах

4.    

Алла Коваль

Аналитический контроль процессов окисления в масложировых продуктах

5.    

Тетяна Мороз

Визначення вмісту бенз(а)пірену в кондитерській сировині та кондитерських виробах

6.    

Іван Мага

Using azo coupling reaction to determine the 2-chloro-5-trifluoromethylaniline as tryazene

7.    

Г.А.Тодрадзе

Пиритсодержащие низкосортные баритовые руды  Чордского месторождения,  разработка технологии обогащения  и метод определения бария

8.    

Г. Тодрадзе,

Геоэкология коридоров магистральных газопроводов

9.    

Н. Ломидзе

Инновационный комбинированный метод для доизвлечения золота и серебра из хвостов цианирования золотоносного сырья Маднеульского месторождения

10.        

Наталя Амруллоева

Закономірності комплексного аналітичного визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів в дизельному паливі

11.        

И. Стоянова,

Идентификация и количественная оценка содержания кислородных примесей в системах DyxOyFz с различным анионным окружением иона Dy3+ с помощью параметров спектров диффузного отражения

12.        

Ігор Захарків

Застосування параметрів розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроекстракції фталатів

 

3.   Новітні матеріали для розділення, концентрування та детектування аналітів

1.    

Галина Сумарокова

Тест-система для визначення фосфату у природних водах

2.    

Елена Александровна Решетняк

Показатель ХПК – мера содержания метанола в возвратных попутно-пластовых подземных водах

3.    

Бондаренко Марина

Концентрування біхромат аніону на нанорозмірних композитах S/C/TіO2 з подальшим фотокаталітичним відновлення

4.    

Артур Бреславський

Дослідження наноаквацитратів купруму у розчинах

5.    

Олександр Чеботарьов

Кармоазин – селективный редокс-реагент для определения металлов в высших степенях окисления

6.    

Денис Снігур

Цветометрическое определение кверцетина в фармацевтических препаратах

7.    

Костянтин Плюта

Вольтамперометрическое определение кверцетина на электрохимически активированном угольно-пастовом электроде

8.    

Діана Омельченко

Роль растворителя–гидрофилизатора при сорбционном разделении аминокислот

С использованием диметилхлорсиланаэросила

9.    

Анастасія Койчева

Цветометрическое изучение кислотно-основных равновесий в растворах трифенилметановых красителей

10.        

Владислав Щербань

Benzothiazole and benzoxazole derivatives as promising spectroscopic reagents for Zinc determination

11.        

Альбіна Ковбасюк

Сорбція антибіотиків класу фторхінолонів на силікагелі СГ 5/40

12.        

Олена Жуковецька

Модификация анионитов ав-17-8 и гранион awa-g1 ксиленоловым оранжевым

13.        

Анна Зимогляд

Ферментівна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротроп-індукованій фазі додецилсульфату натрію

14.        

Ірина Романюкіна

Збіднена за дейтерієм вода: іонна проникність полімерних мембран у процесі баромембранного фільтрування

15.        

Лілія Дубенська

Polarographic studies of Dysprosium (III) ‒ Mordant Blue 13 complex at mercury electrode

16.        

Дарія Салій

Взаємодія 5-(4-гідрокси-фенілазо)-4-іміно-тіазолідин-2-ону з іонами іридію(IV)

17.        

Орест Федишин

Каталітичні струми водню у розчинах

1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в присутності іонів Ru(IV)

18.        

Микола Ніколенко

Адсорбционные свойства фосфатных соединений кальция

19.        

Людмила Костенко

Гібридні фосфоровмісні органо-мінеральні сорбційні матеріали на основі бентоніту для видалення іонів важких металів з природних та питних вод

20.        

Василь Герда

Вплив води на спектрофотометричні властивості ціанінового барвника N,N’-дікарбоксиалкілтіакарбоцианіну в етиленгліколі

 

4.   Сучасні тенденції у фармацевтичному аналізі та контролі якості

1.    

Олена Гречана

Лікарські засоби - похідні кумарину. Виявлення та визначення

2.    

Лілія Дубенська

Спосіб полярографічного визначення анестезину

3.    

I.Лук’янова

 

Результати тестування лабораторій з контролю якості лікарських засобів за показником «ідентифікація ізопропілового спирту за відносною густиною»

4.    

Микола Блажеєвський

Comparative kinetic investigation of epoxidation of some terpenes and phenylpropenes by perbenzoic acid in methylene chloride solution

5.    

Алла Єгорова

 

Спектроскопічне вивчення взаємодії долутегравіру натрію з сироватковим альбуміном людини

6.    

Алла Єгорова

Валідація АЕС-ІСП методики визначення калію та натрію в змивах з поверхонь фармобладнання

 

5.   Флюоресценція в наукових дослідженнях і аналізі

1.    

Анастасія Головатенко

Определение фторидов, оксалатов и фосфатов с производными 3-гидроксифлавона

2.    

Юлія Павлівська

Сенсибілізатори люмінесценції білків на основі комплексів уранілу з похідними 1,2,4-тріазолу

3.    

Павло Михайлюк

Fluorine derivatives of hydantoin as potential fluorescent probes for bioimaging applications

4.    

Aнатолій Макєєв

Functionalized azaheterocycles as a promising tool for in vitro and in vivo studies

5.    

Діана Литвинчук

Флюоресценція нових похідних 2,6-діамінопіримідину