Poster Sessions 2015

Секція1. Нові та вдосконалені аналітичні індикаторні системи для розділення, концентрування та детектування речовин.

П.І.Б.

Назва

 

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ ТА УСНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1.        

О.А.Запорожець

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА АНАТОЛІЯ КИРИЛОВИЧА БАБКA: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

2.                 

А.С.Паустовська

О.А.Запорожець

Зінько Л.С.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФЛУОРИДУ, ОКСАЛАТУ, ТАРТРАТУ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ, ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ І ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ

3.                 

Я.І.Студеняк

КАТІОННІ ТА ПСЕВДОЦВІТТЕРІОННІ РЕАГЕНТИ В СЕНСОРНИХ МЕТОДАХ АНАЛІЗУ

4.                 

Н.О.Мчедлов-Петросян,

Н.Н.Камнева,            

В.В.Ткаченко

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАНОАЛМАЗОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ ПОМОЩИ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ И СОЛЬВАТОХРОМНЫХ ИНДИКАТОРОВ

5.                 

В.В.Варченко,

К.Н.Беликов

УГОЛЬНО-ПАСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КАЛИКСАРЕНАМИ И ЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНПОЦЕТИНА

6.                 

В.С.Старова, О.А.Запорожець

СТРУКТУРОВАНІ ДЕТЕРГЕНТИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ МЕМБРАННИХ БІЛКІВ

7.                 

В.А.Копілевич

РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

8.                 

С.А.Куліченко

РОЗПІЗНАВАННЯ В ОРГАНІЗОВАНИХ АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПАР

ПОСТЕРИ

1.      

Ю.П. Жукова,

Я.І. Студеняк

КИСЛОТНО-ОСНОВНІ І СОЛЬВАТОХРОМНІ ВЛАСТИВОСТІ 4-ГІДРОКСІСТИРИЛОВИХ БАРВНИКІВ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

2.      

А.В. Шапошник,

Б.В. Захарченко,

В.С. Старова

ПОХІДНІ 3-(2-ПІРИДИЛ)-5-ФЕНІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Pd(II)

 

3.      

 Ю.В.Мєх, А.Б.Вишнікін,

P.Chocholouš, H.Sklenářová,

P. Solich

ТВЕРДОФАЗНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕАТИНІНУ МЕТОДОМ SIA-LOV

4.      

М.В.Милюкин, М.В.Горбань,

М.М.Скринник

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЭКОТОКСИКАНТОВ НА НОСИТЕЛЕ ТRITON X-100 ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОРИСТЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ СОРБЕНТАМИ

5.      

Е.В.Бевзюк,

А.Н.Чеботарёв,

Н.В.Чумак

ИЗУЧЕНИЕ  ПРОТОЛИТИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ В РАСТВОРАХ БРИЛЛИАНТОВОГО ГОЛУБОГО МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОЙ ЦВЕТОМЕТРИИ

6.      

Рахлицкая Е.М., Чеботарёв А.Н., Маянская А.О.

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗОВАНОЙ СИСТЕМЫ ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЭРОСИЛ – ПОЛЯРНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ПРИ СОРБЦИИ АМИНОКИСЛОТ

7.      

Р.Е.Хома, Д.В.Снигур, А.А.Эннан, А.Н.Чеботарёв, А.С. Койчева

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОЛИТИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМАХ SO2 – АМИН – ТРОПЕОЛИН ООО – H2O

8.      

Е.М. Гузенко, А.Н. Чеботарёв, К.В. Николаенко

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОРБЦИИ  КОМПЛЕКСА ПЛЮМБУМ(ІІ) С 1,5-ДИФЕНИЛКАРБАЗОНОМ АНИОНИТАМИ АВ-17-8 И ГРАНИОН AWA-G1

9.      

O.V.Kulynych, V.S.Starova, O.A. Zaporozhets

FEATURES OF INTERACTION BETWEEN

1,3 – DIKETONE PHOSPHORUS-CONTAINING DENDRIMERS AND PROTEINS

10.         

В.В.Варченко, К.Н.Беликов

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ТРОПИСЕТРОНА НА УГОЛЬНО-ПАСТОВЫХ ЭЛЕКТРОДАХ

11.         

В.В.Порубльова, М.Л.Малишева,  Ю.П.Муха, Г.М.Єременко, Н.П.Смірнова

СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КИСЛОТНОСТІ СЕРЕДОВИЩА

12.         

Н. П. Скремінська, О.Б. Воловенко, Д.С. Мілохов, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А.Запорожець, Ю.М.Воловенко

3-[6-АМІНО-5-(1,3-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ)-2-(МЕТИЛДІАМІНО)ПІРИМІДИН-4-ІЛ]-1-ПРОПАНОЛ – НОВИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ РЕАГЕНТ НА ПАЛАДІЙ(ІІ)

ЗАОЧНА УЧАСТЬ

1.      

О. М. Трохименко

 

ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОРТОФОСФАТ-ІОНІВ У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ
 

2.      

О. М. Трохименко,

В. В. Сухан

МЕТОДИ ПРОБОПІДГОТОВКИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗАГАЛЬНОГО ЙОДУ В ЗРАЗКАХ З ОРГАНІЧНОЮ МАТРИЦЕЮ

3.      

А.Ю. Трохименко,

О. А. Запорожець

ТВЕРДОФАЗНО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТІОСУЛЬФАТУ ОКИСНЕННЯМ ЙОГО ЙОДОМ У ПРИСУТНОСТІ ФОРМАЛЬДЕГІДУ

4.      

К.В.Маторіна 

ІОН-СЕЛЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ MOЛІБДЕНУ (VI) У МІНЕРАЛІЗАТАХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

5.      

В.М.Лавра, Я.Р.Базель

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ЗЕЛЕНОЇ ХІМІЇ

6.      

В.В.Верба, Н.В.Батрак, О.А.Запорожець

СОРБЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ НІОБІЮ НА ІММОБІЛІЗОВАНОМУ ЧАС СИЛІКАГЕЛІ

7.      

Х.Б.Шабалкіна, В.О. Василечко , Г.В. Грищук

КОНЦЕНТРУВАННЯ Sc(III) НА Nа–ФОРМІ ЗАКАРПАТСЬКОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ

8.      

Д.В.Снигур, А.Н.Чеботарёв

ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ РАВНОВЕСИЙ ТИМОЛОВОГО СИНЕГО И БРОМТИМОЛОВОГО СИНЕГО В РАСТВОРАХ

9.      

Ж.О.Кормош

 

АМІНОПОХІДНІ РОДАМІНІВ ЯК ХЕМОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТІОНІВ МЕТАЛІВ ТА ОКИСНИКІВ

 

Секція 2. Гібридні, комбіновані та хроматографічні методи аналізу.

П.І.Б.

Назва

УСНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1.                 

Д.В.Едаменко, Л.П. Логинова

 

РАЗДЕЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИЦЕЛЛЯРНЫХ ПОДВИЖНЫХ ФАЗ В НОРМАЛЬНО-ФАЗОВОЙ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

2.                 

М.В. Яны, Т.Н. Симонова

ЭКСТРАКЦИЯ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИСМУТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХФАЗНЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ

 

3.                 

В.А. Ракс, В.О. Турчин,

В.М. Зайцев, А.П. Гринько

НОВІ ПІДХОДИ У КОНЦЕНТРУВАННІ ТА ВИЗНАЧЕННІ 2,4-Д

4.                 

А.В.Нікіфорова, О.О.Руденко, В.М.Левчик, М.Ф. Зуй

ГХ/ПІД ВИЗНАЧЕННЯ РЯДУ  ПАРАБЕНІВ  ПІСЛЯ ДЕРИВАТИЗАЦІЇ ОЦТОВИМ ТА ПРОПІОНОВИМ АНГІДРИДАМИ ТА ДИСПЕРСІЙНОЇ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ

5.                 

О.Я.Смірнова, Й.Й.Ятчишин,

І.П. Полюжин

АНАЛІЗ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ МЕТОДАМИ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

6.                 

Г.С.Сумарокова, Л.С.Зінько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець

ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФАТУ В ОБ’ЄКТАХ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

7.                 

І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй

ПАРАМЕТРИ РОЗЧИННОСТІ ХАНСЕНА У ДИСПЕРСІЙНІЙ РІДИННІЙ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ ФТАЛАТІВ

8.                 

Т.В. Сіколенко, О.М. Іванова, С.О. Алексєєв

СОРБЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ НА МАТРИЦЯХ ІЗ АЛКІЛЬНИМИ ТА АЛКІЛПОЛІЕТИЛЕНОКСИДНИМИ ГРУПАМИ

ПОСТЕРИ

1.                 

Г.В.Зварич, А.П.Гринько, В.С.Михайлов

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОНІКОТИНОЇДНИХ ІНСЕКТИЦИДІВ У ПИТНІЙ ВОДІ МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

2.                 

В.С.Михайлов

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ВЭЖХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТСХ В АНАЛИЗЕ ГЕРБИЦИДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

3.                 

Е.М.Кузнецова, П.В.Алейнов,

В.И. Крук

ГРУППОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИАЗОЛОВ В ПОЧВЕ

 

4.                 

M.V. Fershal,

G.Ye.Yankovych,

Ya.I. Studenyak,

Ya.R. Bazel

SEQUENTIAL INJECTION KINETIC-POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF BORON

5.                 

І.М.Мага

ВИКОРИСТАННЯ РЕАКЦІЇ АЗОСПОЛУЧЕННЯ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 3-ХЛОРОАНІЛІНУ

 

6.                 

А.П.Гринько, І.П.Павленко, М.Г.Фокіна, О.О.Данильченко

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ФОСФІНУ ПІСЛЯ ФУМІГАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТА ТРАНСПОРТУВАННІ
 

 

ЗАОЧНА УЧАСТЬ

1

О.М.Чеботарьов, Д.В.Снігур, Т.М.Щербакова, А.С.Койчева

СОРБЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ НЕІОНОГЕНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ПРИРОДНИХ ВОДАХ

       

 

Секція 3. Методи дистанційного контролю, сенсорні та тест-системи в аналізі. Проблеми метрології та стандартизації.

П.І.Б.

Назва

УСНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1

О.Ю. Тананайко

 

ГІБРИДНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ  SiO2  ТА ОРГАНІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ  У СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ТА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИХ  МЕТОДАХ АНАЛІЗУ

 

2

В.Н. Шевченко,

Е.А. Решетняк

ПОСТРОЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ШКАЛ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУММАРНОГО И РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВЕРДОФАЗНЫХ ГРУППОВЫХ РЕАГЕНТОВ

3

Е.А. Решетняк

ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТОВЫЙ АНАЛИЗ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОСТЕРИ

1.                 

М.Є.Блажеєвський, О.О.Мозгова, М.Ю.Лазарєва

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАЛІЙ ГІДРОГЕНПЕРОКСОМОНОСУЛЬФАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛОТОГО ТА СРІБНОГО ЕЛЕКТРОДІВ

2.                 

А.Б.Вишнікін,

Т.О.Денисенко,

Л.П.Циганок

КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ ТА ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІФЕНОЛІВ І АСКОРБИНОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ СПІЛЬНІЙ ПРИСУТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ 18-МОЛІБДОДИФОСФАТУ

3.                 

А.А.Ковалик, О.Ю.Тананайко, М.Етієн,

А. Валькаріус

ПЛАНАРНІ ЕЛЕКТРОДИ, МОДИФІКОВАНІ ЧАСТИНКАМИ ДІОКСИДУ МАНГАНУ(IV), ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ

4.                 

М.В. Фершал,

Г.Є.Янкович, Я.І.Студеняк

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ СЕНСОРИ, ЧУТЛИВІ ДО МИГДАЛАТУ БОРНОЇ КИСЛОТИ

5.      

А.І.Погодін, М.В.Фершал, Н.І.Фурик, О.П.Кохан, Я.І.Студеняк

ТВЕРДІ РОЗЧИНИ СИСТЕМИ Cu7PS6 – Cu6PS5Hal

ЯК ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ КУПРУМ-СЕЛЕКТИВНИХ СЕНСОРІВ

ЗАОЧНА УЧАСТЬ

1.

С.М.Худякова,

К.Л.Колеснікова

СЕЛЕКТИВНИЙ ТА ЧУТЛИВИЙ ТЕСТ-МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АУРУМУ(III)

       

 

Секція 4. Нові підходи в рішенні проблем контролю якості об’єктів у медицині, фармації, екології, промисловості тощо.

П.І.Б.

Назва

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ ТА УСНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1.                 

В.П.Антонович И.В.Стоянова, Н.А.Чивирева, В.Ф.Зинченко,

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЕЩЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

2.                 

Ж.О. Кормош

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ: СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

3.                 

Є.Є.Костенко

ФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

4.                 

П.М.Линник

ЛАБІЛЬНА ФРАКЦІЯ МЕТАЛІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ПРИРОДНИХ ВОДАХ, АКТУАЛЬНІСТЬ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

5.                 

М.В. Арабаджи,

А.Н. Захария,

А.Н. Чеботарев

АТОМИЗАТОР «ГРАФИТОВАЯ ВТУЛКА-ФИЛЬТР» ПРИ ПРЯМОМ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ Cu, Zn, Mn, Se В МЕДИКО-КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

6.                 

О.І.Симканич,

О.Ю.Сухарева,

В.Т.Маслюк,

С.М.Сухарев

РОЗПОДІЛ РАДІОНУКЛІДІВ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ РІЧОК ЗАКАРПАТТЯ

7.                 

В.И.Максин

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ БИОСОВМЕСТИМЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ НАНОАКВАКАРБОКСИЛАТОВ БИОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТЕРИ

1.                 

H.I.Boiko, A.S.Paustovska, Zinko L.S., O.A.Zaporozhets

FLUORESCENT DETERMINATION OF TARTRATE ADDITIVES IN FOODS

 

2.                 

С.В. Писаревська,

Л.О. Дубенська,

С.І. Творинська

ВІДНОВЛЕННЯ ЕРІОХРОМУ СИНЬОГО Se НА Р.К.Е. ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ ІІІ ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

3.                 

Т.В.Шеина,

Е.П.Кисиль, С.Нижанковский, К.Н.Беликов

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Ti(III) и Ti(IV) В МОНОКРИСТАЛЛАХ Ti:САПФИРА

4.                 

А.Б.Вишнікін, В. Андрух,

С.В.Заруба

МІКРОЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОРТОФОСФАТУ МЕТОДОМ ЗАМЕРЗАЮЧОЇ КРАПЛІ

5.                 

Ю.І. Мазна, О.В. Зуй

ВИЗНАЧЕННЯ БРОМІД-ІОНІВ У МОРСЬКІЙ ВОДІ, ОПРІСНЕНІЙ МЕТОДОМ ФРАКЦІЙНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ

6.                 

Г.А.Тодрадзе, Л.Г. Ахалбедашвили, Р.Ю. Кваташидзе, Н.В. Лория, Н.А. Джанашвили, С.М. Джалагания
 
К ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ КЛИНОПТИЛОЛИТА В ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА ОТ СЕРНИСТОГО ГАЗА

ЗАОЧНА УЧАСТЬ

1.                 

Л.М. Пузирна,

В.С. Шунков

МАГНІТНИЙ ШАРУВАТИЙ ПОДВІЙНИЙ ГІДРОКСИД Zn ТА Al ІНТЕРКАЛЬОВАНИЙ ГЕКСАЦІАНОФЕРАТ ІОНОМ(ІІ), – СОРБЕНТ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ТА КОНЦЕНТРУВАННЯ Cu(ІІ) З ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ

2.                 

І.О.Зінченко, М.О.Ляпунов, О.П.Безугла

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ГЕЛІВ КЕТОПРОФЕНУ

3.                 

О.М.Ляпунов, О.П.Безугла

 

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ГЕЛЮ МЕЛОКСИКАМУ

4.                 

Л.В. Гудзенко

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ШИХТЫ И МОНОКРИСТАЛЛОВ СОЕДИНЕНИЯ Ca3Y2(BO3)4

5.                 

Н.О.Леонова,

О.І.Юрченко

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В РІЗНИХ ВИДАХ РИБ

6.                 

О.В.Гайдук

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕГИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ ХРОМА В ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКЕ YAG:Cr,Са

7.                 

С.В.Бельтюкова, Е.В.Чередниченко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРЬКИХ ВЕЩЕСТВ В ХМЕЛЕ ПО СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ИОНА Tb(III)

 

8.                 

С.В.Бельтюкова, Е.В.Малинка

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ВКУСА И АРОМАТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

9.                 

А.І.Воронкіна, Н.М.Смітюк

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ЗА ПРОФІЛЕМ ГРУНТУ

10.            

Л.П.Сидорова, М.Г.Сидорова, Ф.О.Чмиленко  

ПРИСКОРЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МИШ'ЯКУ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

11.            

В.О. Воропаєв

ВИЗНАЧЕННЯ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ У РУДАХ ТА ВТОРИННІЙ СИРОВИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ГІДРОХЛОРУВАННЯ

12.            

О.І.Юрченко, О.С.Каліненко, О.М.Бакланов

УЛЬТРАЗВУК В АНАЛІЗІ І ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ХЛОРИДУ НАТРІЮ  ФАРМАКОПЕЙНОЇ ЧИСТОТИ

 

13.            

О.І.Юрченко, О.С.Каліненко, О.М.Бакланов

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СУХОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

14.            

М.А.Созанський, В.Є.Стаднік, Р.Т.Чайківська, П.Й.Шаповал

ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТОНКИХ ПЛІВОК ZnS МЕТОДОМ ІНВЕРСІЙНОЇ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЇ

15.            

О.Г.Воронич, Н.М.Данилко

ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРГОВАНИХ СИСТЕМ БІСМУТУ З ЦІАНІНОВИМИ БАРВНИКАМИ

16.            

А.Е.Васюков, В.М.Лобойченко, А.А.Карлюк, А.И.Сердюк, С.П. Буштец

К ВОПРОСУ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «БЕРЕЗОВСКАЯ»

17.            

А.Ю.Мельников, М.С.Коваленко, А.Е.Васюков, В.М.Лобойченко

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ МЕТАЛЛАМИ В РАЙОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ
 

18.            

Т.І.Мельниченко, О.Д.Петренко

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ ІНВЕРСІЙНОЇ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЇ

 

19.            

С.О.Василевська, Л.П.Жук

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТІОННОГО ФЛОКУЛЯНТА PURO FLOCK 920 У ВОДІ МІСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

20.            

І.О.Лисенко, О.М.Чорний, Л.П.Жук

ВПЛИВ НЕОРГАНІЧНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА РЕАКЦІЮ ІОНІВ МЕТАЛІВ (Сo(II), Ni(II), Cu(II)) з БРОМПІРОГАЛЛОЛОВИМ ЧЕРВОНИМ В ПРИСУТНОСТІ ПОЛІЕТИЛЕНІМІНу

 

Секція 5. Аналіз біологічно активних сполук та лікарських засобів.

П.І.Б.

Назва

УСНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1.                 

С.І.Плотиця, Л.О.Дубенська, М.Є Блажеєвський

ПОЛЯРОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРОКСОМОНОСУЛЬФАТУ

2.                 

І.П. Лесик

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРОСКОПІЇ ВІДБИТТЯ В СПОЛУЧЕННІ З ТОНКО-ШАРОВОЮ ХРОМАТОГРАФІЄЮ  ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІЗОФОСФАТИДИЛЕТАНОЛАМІНУ В СУБСТАНЦІЇ ФОСФАТИДИЛХОЛІНУ

3.                 

О.В. Вернидуб

НОВІТНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЯКОСТІ

ПОСТЕРИ

1.                 

О.Я.Коркуна, П.В.Ридчук,

Т.Я.Врублевська,

М.Я.Смолінська

ВИКОРИСТАННЯ МОНОАЗОБАРВНИКА ТРОПЕОЛІНУ О ДЛЯ ПОЛЯРОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАДИМЕТОКСИНУ

2.                 

Н.В Зубеня,

Ж.О.Кормош,

Д.І.Семенишин,

В.В.Кочубей

ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ДЕСТРУКЦІЯ ІОННОГО АСОЦІАТУ ЛЕВАМІЗОЛ ПІКРАТУ

ЗАОЧНА УЧАСТЬ

1.                 

А. В. Егорова,

А. А. Федосенко,

Г. В. Мальцев,

В. П. Антонович

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.                 

L.Kovalenko, R.Sharma, N.Humbert, M.Mori, S.Malancona, S.Harper, V.Summa, M.Botta, O.Zaporozhets, Y.Mély

 

FLUORESCENCE-BASED SCREENING TEST FOR THE SELECTION OF ANTI-HIV DRUGS

3.                 

К.В.Носікова, Л.П.Жук

ВИВЧЕННЯ ЛОРАТАДИНУ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕАКЦІЇ  БРОМПІРОГАЛЛОЛОВОГО ЧЕРВОНОГО З ФЛОКУЛЯНТОМ PUROFLOCK 920

4

О.В. Колісник

ВИЗНАЧЕННЯ СУПРОВІДНИХ ДОМІШОК МЕТОДОМ ОФ ВЕТШХ В СУБСТАНЦІЇ ПЛАТИФІЛІНУ ГІДРОТАРТРАТУ ТА ІН’ЄКЦІЙНОМУ ПРЕПАРАТІ «ПЛАТИФІЛІН-ЗДОРОВ’Я»

5

В.Е.Сабко, Н.Н.Кравец, Л.А.Попова, Л.П.Рыбьянова, Е.В.Ивашко, Я.С.Нечипорук, И.А.Зупанец, Н.Н. Асмолова

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИЗАТРИПТАНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ УЭЖХ-МС/МС МЕТОДА

6.                 

А.Ю. Куликов

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ В АНАЛИЗЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ