Conference committee 2016

Chairman:

 

Zaporozhets O.A. - Dr. Sc., prof., head of analytical chemistry department of Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

Scientific committee:

 

Prof. V. Antonovych (Ukraine)

Prof. B. Buszewski (Poland)

Prof. A. Demchenko (Ukraine)

Corr. member of NASU V. Georgievskii (Ukraine)

Prof. A. Gierak (Poland)

Prof. dr hab. M. Korolczuk (Poland)

Prof. Yu. Kholin (Ukraine)

Prof. N. Mchedlov-Petrossyan (Ukraine)

Prof. Y. Mely (France)

Prof. J. Narkiewicz-Michałek (Poland )

Prof. A. Nazarenko (USA)

Dr. hab. J. Skubiszewska-Zięba (Poland)

Corr. member of NASU M. Slobodyanik (Ukraine)

Prof. V. Sukhan (Ukraine)

Dr. G. Todradze (Georgia)

Prof. O. Velichenko (Ukraine)

Prof. Iu. Volovenko (Ukraine)

Doc. R. Mariychuk (Slovakia)

 

 Organizing committee:

 

Keda T. – Dr., associate prof. of analytical chemistry department of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Chair).

Kulichenko S. – Dr., associate prof. of analytical chemistry department of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Tananayko O. – Dr., associate prof. of analytical chemistry department of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Linnik R. – Dr., Sc. Fellow of analytical chemistry department of Taras Shevchenko National University of Kyiv.         

 

Local committee:

 

Dr. N. Kobylinska, O. Zamotaiev, Dr. M. Ischenko, Dr. S. Leliushok, Dr. V. Starova, Dr. O. Trohymenko, Dr. A. Trohymenko Dr. O. Volovenko, Ph. D. T. Kovalchuk, Ph. D. N. Zaitseva, V. Levchyk, A. Paustovska, G. Sumarokova, O. Tarasenko, Iu. Tsyrulneva, A. Chemnyi, A. Makeiev, K. Krasnopolska, O. Makuha, V. Sushko, T. Gnatiuk, I. Kozlov, N. Guzii.